පටුන

30. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ප්‍රාෙයා්ගික ක්‍රියාකාරකම් 1 නිබන්ධනයේ ඇති ඡායාරූප

29. GLOBE Traning Program

28. Parts of Chicken

27. Protected: විද්‍යාගාර උපකරණ – ජලජ ජීවී වගාවේ දී සහ සත්ත්ව පාළනයේ දී භාවිතා වන උපකරණ

26. Protected: විද්‍යාගාර උපකරණ – ආහාර තාක්ෂණවේදයේ දී භාවිතා වන උපකරණ

25. භූමි අලංකරණය (Landscaping) නිබන්ධනයෙහි ඇති ඡායාරූප

24. Protected: විද්‍යාගාර උපකරණ – උද්‍යාන විද්‍යාෙව් දී භාවිතා වන උපකරණ

23. Protected: විද්‍යාගාර උපකරණ – කෘෂිකාර්මික උපකරණ

22. විද්‍යාගාර උපකරණ නිසි භාවිතය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

21. ගොවිපොළ ව්‍යුහ (Farm Structures) නිබන්ධනයට අදාළ ඡායාරූප

20. “ස්ථානීය පරීක්ෂණය – 5“ නිබන්ධනයේ ඇති පිංතූර

19. “පළිබෝධ පාළනය – II“ නිබන්ධනයේ ඇති පිංතූර

18. A Training Workshop for Advanced Level Biosystems Technology teachers

17. Tree Relocation

16. ELISA –Enzyme Linked Immuno Sorbant Assay

15. Practical Training Programme on Biosystems Technology for GCE A/L Teachers

14. Protected: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණයේ විකාශය හා ප්‍රවණතා – මසුන් ඇල්ලීමට භාවිතා කරන නවීන ආම්පන්න, යාත්‍රා සහ ක්‍රම – රූප සටහන්

13. Protected: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණයේ විකාශය හා ප්‍රවණතා – මසුන් ඇල්ලීමට භාවිතා කරන සාම්ප්‍රදායික ආමිපන්න සහ ක්‍රම – රූප සටහන්

12. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (සිද්ධාන්ත) Bio Systems Technology (Theory)

11. Protected: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය – පළිබෝධ කළමනාකරණය – රූප සටහන්

First 10

  1. What is technology?
  2. Protected: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
  3. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය සිද්ධාන්ත උ/පෙළ 2016 June 10th, 2015
  4. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය සිද්ධාන්ත උ/පෙළ 2017
  5. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය සිද්ධාන්ත උ/පෙළ 2017
  6. Protected: අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව – අංක 01
  7. Protected: අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය අංක 01
  8. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය 2017
  9. රූප සටහන්
  10. Protected: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය – කාළගුණික සාධක – රූප සටහන්
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s