පටුන

40. කොළ පොහොර – වඟා බිමේ වවා පසට යට කිරීම

39. Chemical Fertilizer රසායනික පොහොර

38. ELISA Test

37. ශාක පෝෂක ඌනතා ලක්ෂණ

36. The FloraHolland flower auction in Aalsmeer near Amsterdam (Vidio)

35. වාර්ෂික හා බහු වාර්ෂික මල් විශේෂ (පිංතූර)

34. Hanging Gardens of Babylon (Image)

33. How to Make nitrogen dioxide in the lab (Vidio)

32. How to use a Micropipette (Vidio)

31. Soil Erosion

30. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ප්‍රාෙයා්ගික ක්‍රියාකාරකම් 1 නිබන්ධනයේ ඇති ඡායාරූප

29. GLOBE Traning Program

28. Parts of Chicken

27. Protected: විද්‍යාගාර උපකරණ – ජලජ ජීවී වගාවේ දී සහ සත්ත්ව පාළනයේ දී භාවිතා වන උපකරණ

26. Protected: විද්‍යාගාර උපකරණ – ආහාර තාක්ෂණවේදයේ දී භාවිතා වන උපකරණ

25. භූමි අලංකරණය (Landscaping) නිබන්ධනයෙහි ඇති ඡායාරූප

24. Protected: විද්‍යාගාර උපකරණ – උද්‍යාන විද්‍යාෙව් දී භාවිතා වන උපකරණ

23. Protected: විද්‍යාගාර උපකරණ – කෘෂිකාර්මික උපකරණ

22. විද්‍යාගාර උපකරණ නිසි භාවිතය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

21. ගොවිපොළ ව්‍යුහ (Farm Structures) නිබන්ධනයට අදාළ ඡායාරූප

20. “ස්ථානීය පරීක්ෂණය – 5“ නිබන්ධනයේ ඇති පිංතූර

19. “පළිබෝධ පාළනය – II“ නිබන්ධනයේ ඇති පිංතූර

18. A Training Workshop for Advanced Level Biosystems Technology teachers

17. Tree Relocation

16. ELISA –Enzyme Linked Immuno Sorbant Assay

15. Practical Training Programme on Biosystems Technology for GCE A/L Teachers

14. Protected: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණයේ විකාශය හා ප්‍රවණතා – මසුන් ඇල්ලීමට භාවිතා කරන නවීන ආම්පන්න, යාත්‍රා සහ ක්‍රම – රූප සටහන්

13. Protected: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණයේ විකාශය හා ප්‍රවණතා – මසුන් ඇල්ලීමට භාවිතා කරන සාම්ප්‍රදායික ආමිපන්න සහ ක්‍රම – රූප සටහන්

12. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (සිද්ධාන්ත) Bio Systems Technology (Theory)

11. Protected: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය – පළිබෝධ කළමනාකරණය – රූප සටහන්

First 10

  1. What is technology?
  2. Protected: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
  3. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය සිද්ධාන්ත උ/පෙළ 2016 June 10th, 2015
  4. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය සිද්ධාන්ත උ/පෙළ 2017
  5. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය සිද්ධාන්ත උ/පෙළ 2017
  6. Protected: අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව – අංක 01
  7. Protected: අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය අංක 01
  8. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය 2017
  9. රූප සටහන්
  10. Protected: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය – කාළගුණික සාධක – රූප සටහන්

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s