විද්‍යාව 6 – 11 ශ්‍රේණි

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂය සදහා 6 ශ්‍රේණිය සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා තනි සහ කුඩා කණ්ඩායම් පංති සදහා විමසන්න.

ගම්පහ සහ අවට පමණි

071  7169071