රූප සටහන්

ප්‍රභාසංස්ලේෂණය

ප්‍රභාසංස්ලේෂණය

සෑම ජීවියෙකුගේම පැවැත්මට අවශ්‍ය ආහාර මූලිකව නිෂ්පාදනය වන්නේ හරිත ශාක තුළ සිදුවන ප්‍රභාසංස්ලේෂණය නැමැති ක්‍රියාවලිය මගිනි. ප්‍රභාසංස්ලේෂණය සිදු වනනේ හරිතලව අඩංගු සෛල තුළ පමණි. හරිතලව තුළ හරිතප්‍රද (ක්ලෝරොෆිල්) නම් කොළ පැහැති වර්ණකය ඇත. හරිතප්‍රද හිරු එළියෙන් ශක්තිය උරා ගනී. මෙම ශක්තිය ආධාරයෙන් හරිතලව තුළ දී කාබන්ඩයොක්සයිඩ් හා ජලය ප්‍රතික්‍රියා කර ආහාර නිපදවයි.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s