රූප සටහන්

ප්‍රභාසංස්ලේෂණය2

ප්‍රභාසංස්ලේෂණය වචන සමීකරණ

ප්‍රභාසංස්ලේෂණය වචන සමීකරණය හරිතප්‍රද හිරු එළියෙන් ශක්තිය උරා ගනී. මෙම ශක්තිය ආධාරයෙන් හරිතලව තුළ දී කාබන්ඩයොක්සයිඩ් හා ජලය ප්‍රතික්‍රියා කර ආහාර නිපදවයි.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s