ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (සිද්ධාන්ත) Bio Systems Technology (Theory)

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

පංති පැවැත්වෙන වේලාවන්

අ.පො.ස උසස් පෙළ 2017 (සිද්ධාන්ත)

බ්‍රහස්පතින්දා සවස 3.00 ට

 

අ.පො.ස උසස් පෙළ 2016 (සිද්ධාන්ත)

බදාදා සවස 3.00 ට

 

සිප්කෙම් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ දී

විමසීම් 071 7169071

Advertisements
This entry was posted in නව පංති and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s