විද්‍යාගාර උපකරණ නිසි භාවිතය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ විද්‍යා පීඨයේ 2016 මැයි මස 27 වෙනි දින පැවැත්වුණු විද්‍යාගාර උපකරණ නිසි භාවිතය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

විද්‍යාගාර උපකරණ නිසි භාවිතය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

විද්‍යාගාර උපකරණ නිසි භාවිතය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

විද්‍යාගාර උපකරණ නිසි භාවිතය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

විද්‍යාගාර උපකරණ නිසි භාවිතය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

P1170953fb P11709411fb

Image | This entry was posted in පුහුණු වැඩමුළු and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s