“ස්ථානීය පරීක්ෂණය – 6“ නිබන්ධනයේ ඇති පිංතූර

“ස්ථානීය පරීක්ෂණය – 6“ නිබන්ධනයේ ඇති පිංතූර

Laminar Flow

Autoclave - පීඩනතාපකය

Advertisements
Image | This entry was posted in නිබන්ධන, ස්ථානීය පරීක්ෂණ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s