ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ප්‍රාෙයා්ගික ක්‍රියාකාරකම් 1 නිබන්ධනයේ ඇති ඡායාරූප

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ප්‍රාෙයා්ගික ක්‍රියාකාරකම් 1 නිබන්ධනයේ ඇති ඡායාරූප

Thermometer සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වමානය

Max-Min-Thermometer උපරිම අවම උෂ්ණත්වමානය

Max-Min-Thermometer උපරිම අවම උෂ්ණත්වමානය

සටහන් නොවන වර්ෂාමානය

සටහන් නොවන වර්ෂාමානය

ස්වයංක්‍රීය වර්ෂාමානය Tipping Bucket

ස්වයංක්‍රීය වර්ෂාමානය Tipping Bucket

Dry & Wet bulb Thermometer, තෙත් හා වියළි බල්බ උෂ්ණත්වමානය

Dry & Wet bulb Thermometer, තෙත් හා වියළි බල්බ උෂ්ණත්වමානය

 

rainfall-measurement-and-interpretation-17-638

ස්වයංක්‍රීය වර්ෂාමානයේ වර්ෂාපතනය සටහන් වීම

w007 copy

w008 copy

w009 copy

daily chart copy

Image | This entry was posted in නිබන්ධන, ප්‍රාෙයාගික ක්‍රියාකාරකම් and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s