ශාක වැටි (Hedges) සහ තෘණ පිට්ටනි (Lawns)

ශාක වැටි (Hedges)

විධිමත් ශාක වැට

Duranta repens (අන්දර)

Duranta repens (අන්දර)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Phyllanthus myrtifolius (ගඟවැරැල්ල)

Phyllanthus myrtifolius (ගඟවැරැල්ල)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Cupressus spp (සයිප්‍රස්)

Cupressus spp (සයිප්‍රස්)

Cupressus spp (සයිප්‍රස්)

Cupressus spp (සයිප්‍රස්)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

අවිධිමත් ශාක වැට

Hibiscus rosasinensis (වද)

Hibiscus rosasinensis (වද)

Hibiscus rosasinensis (වද)

………………………………………………………………………………………………………………

Acalypha (ඇකලිෆා)

Acalypha (ඇකලිෆා)

Acalypha (ඇකලිෆා)

……………………………………………………………………………………………………………………………

Ixora spp (රත්මල්)

Ixora spp (රත්මල්)

Ixora spp (රත්මල්)

Ixora spp (රත්මල්)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

තෘණ විශේෂ

Buffalo Grass – Axonopus compressus – මහ පොතු තෘණ

Buffalo Grass – Axonopus compressus

Buffalo Grass – Axonopus compressus

………………………………………………………………………………………………………………….

Blue Grass Digitaria didactyla (නිල් තෘණ)

Blue Grass Digitaria didactyla (නිල් තෘණ)

………………………………………………………………………………………………….

Bermuda Grass – Cynadon dactylon (කුකුල් ඇටවරා)

කුකුල් ඇටවරා

 

 

 

Image | This entry was posted in රූප සටහන් and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s