ගෝචර රනිල වර්ග

ගෝචර රනිල වර්ග

පියුරේරියා පැසියොලොයිඩ්ස් Pureria phaseoloids

සෙන්ට්‍රොසීමා පියුබසෙන්ස්   Centrosema pubescens

ඇලිසිකාපස් වැජිනාලිස් Alysicarpus vaginalis

ස්ටයිලොසැන්තස් ග්‍රැසිලිස් Stylosanthes gracilis

 

Image | This entry was posted in ඡායාරූප and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s