ගෝචර තෘණ වර්ග

ගෝචර තෘණ වර්ග

බ්‍රැකේරියා බ්‍රිසැන්තා Brachiaria brizantha

බ්‍රැකේරියා රුසිසිඑන්සිස්  Brachiaria ruziziensis

බ්‍රැකේරියා මියුටිකා  Brachiaria mutica

පැන්ගෝලා Digiteria decumbens

 

Image | This entry was posted in ඡායාරූප and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s