ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති කරනු ලබන මී ගවයින්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති කරනු ලබන මී ගවයින්

1. මූරා (Murrah)

2. සූර්ති (Surti)

3. නිලි රවි

4.දේශීය වර්ග

Image | This entry was posted in ඡායාරූප and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s