සිද්ධාන්ත 2018 – ශාක ප්‍රචාරණය – නව ඒකකය ආරම්භය

සිද්ධාන්ත 2018 ශාක ප්‍රචාරණය – නව ඒකකය ආරම්භය

Plant Propagation

Theory 2018 – New Unit – Plant Propagation

Advertisements
Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Revision 2017 නව පන්ති ආරම්භය

Revision 2017 නව පන්ති ආරම්භය

Source: Revision 2017 නව පන්ති ආරම්භය

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Revision 2017 නව පන්ති ආරම්භය

Revision 2017 නව පන්ති ආරම්භය

Revision 2017 නව පන්ති ආරම්භය

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

ආවර්තිතා වගුව සම්පූර්ණ වෙයි

ආවර්තිතා වගුව සම්පූර්ණ වෙයි

periodic_table_large

The periodic table is finally complete

Image | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

Soil Erosion

Soil Erosion

Gully Erosion

Gully Erosion

Rill erosion

Rill erosion

Sheet erosion

Sheet erosion

Splash erosion

Splash erosion

 

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ප්‍රාෙයා්ගික ක්‍රියාකාරකම් 1 නිබන්ධනයේ ඇති ඡායාරූප

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ප්‍රාෙයා්ගික ක්‍රියාකාරකම් 1 නිබන්ධනයේ ඇති ඡායාරූප

Thermometer සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වමානය

Max-Min-Thermometer උපරිම අවම උෂ්ණත්වමානය

Max-Min-Thermometer උපරිම අවම උෂ්ණත්වමානය

සටහන් නොවන වර්ෂාමානය

සටහන් නොවන වර්ෂාමානය

ස්වයංක්‍රීය වර්ෂාමානය Tipping Bucket

ස්වයංක්‍රීය වර්ෂාමානය Tipping Bucket

Dry & Wet bulb Thermometer, තෙත් හා වියළි බල්බ උෂ්ණත්වමානය

Dry & Wet bulb Thermometer, තෙත් හා වියළි බල්බ උෂ්ණත්වමානය

 

rainfall-measurement-and-interpretation-17-638

ස්වයංක්‍රීය වර්ෂාමානයේ වර්ෂාපතනය සටහන් වීම

w007 copy

w008 copy

w009 copy

daily chart copy

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Teacher’s Convention 2016 organized by the Department of Education – Western Province (3 days)

……………………………………………………………………………………………………..Next

ext

 

Image | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

GLOBE Traning Program

Global Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE) Traning Program at NIE, Maharagama (Akuregoda Lake)

P1180109fb P1180110fb P1180112fb P1180126fb

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Parts of Chicken

WHOLE-FROZEN-CHICKEN-AND-CHICKEN-PARTS-FROM

chicken-cut

Image | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

Protected: විද්‍යාගාර උපකරණ – ජලජ ජීවී වගාවේ දී සහ සත්ත්ව පාළනයේ දී භාවිතා වන උපකරණ

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,