විෂය නිර්දේ්ශය

2019 උසස් පෙළ විභාගය සඳහා නව විෂය නිර්දේශය

නව විෂය නිර්දේශය

 

පැරණි විෂය නිර්දේ්ශය

12 වන ශ්‍රේණිය

1. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය හැදින්වීම

2. ජල විද්‍යාව හා කාළගුණ විද්‍යාව

3. පස හා ජලය අතර සම්බන්ධතාව

4. බිම් මැනීම හා මට්ටම් ගැනීම

5. ශාඛ ප්‍රචාරණ ක්‍රම ශිල්ප

6. ආහාර සෞඛ්‍යාරක්ෂිතතාව

7.පසු අස්වනු තාක්ෂණය

8. ආහාර ඇසුරුම්කරණය හා ලේබල් කිරීම

9. ආහාර අමුද්‍රව්‍ය අනුපාත නිර්ණය

10. ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය සහ උපකරණීකරණය

11. ජලයේ ගුණාත්මකභාවය හා ජල පවිත්‍රණය

12. ජලය එසවීම

13. ජල සම්පාදනය

14. පළිබෝධ කළමණාකරණය

13 වන ශ්‍රේණිය

15. සත්ත්ව නිෂ්පාදන තාක්ෂණවේදය

16. පාරිසරික සංචාරක කර්මාන්තය

17. ආහාර පරිරක්ෂණය

18. තවාන් පැළ නිෂ්පාදනය

19. පාලිත තත්ත්ව යටතේ භෝග වගාව

20. ගොවිපොළ ව්‍යුහ

21. ගොවිපළ යාන්ත්‍රීකරණය

22. භූමි අලංකරණය හා මල් වගාව

23. ජලජ ජීව සම්පත් කර්මාන්තය

24. වනාන්තර සංරක්ෂණය හා වන නිපැයුම්

25. ශාඛසාර හා ශ්‍රාව ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන

26. බලශක්ති අර්බුදය හා පිළියම්

27. වෘත්තීමය සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව

28. ව්‍යවසායකත්වය

 

* ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය – සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේ්ශය (ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s