ජයග්‍රාහී 2017 වර්ෂය

2017 වර්ෂයේ දී පවත්වන ලද අ.පො.ස උ/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව අපගේ පුණරීක්ෂණ පන්තියේ ඉගෙනුම ලැබූ ශිෂ්‍යාවන් 4 දෙනෙකු විශ්ව විද්‍යාලට ඇතුළු වීමට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට සමත් විය. එම ශිෂ්‍යාවන් හට මාගේ උණුසුම් සුබපැතුම් පිරිනමමි.

1. ඩබ් පී චමුදි හංසිමා (දිස්ත්‍රික් කුසලතාවය – 15, විභාග අංකය 5390761)

2. ශ්‍රීමාලි රණසිංහ (දිස්ත්‍රික් කුසලතාවය – 25, විභාග අංකය 5496411)

3. ඩී පී උපේක්ෂා සංදීපනී (දිස්ත්‍රික් කුසලතාවය – 45, විභාග අංකය 5580129)

4. ඩී එල් යුරේනි වාසනා (දිස්ත්‍රික් කුසලතාවය – 54, විභාග අංකය 5410363)

මාගේ පුණරීක්ෂණ පන්තියේ සිසු සිසුවියන් 20 දෙනෙකු ඉගෙනුම ලැබූ අතර එයින් 19 දෙනෙකුම ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය සමත් විය. ඔවුන් සියළු දෙනාටමද මා සුබපතමි.

පුණරීක්ෂණ පන්තියේ දී පසුගිය ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සහ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර ගණනාවකට පිළිතුරු සාකච්ඡා කරන අතර එමගින් ප්‍රශ්න පත්‍රයකට පිළිතුරු සපයන නිවැරදි ක්‍රමය සහ කාළකළමනාකරණය පිළිබද මනා අවබෝධයක් සිසු සිසුවියන් වෙත ලබා දෙමි.

2018 වර්ෂය සඳහා පුණරීක්ෂණ පන්ති සහ 2020 වර්ෂය සඳහා සිද්ධාන්ත පන්ති සඳහා දැන් සිසුන් බදවා ගැනේ.

071 7169071

අජන්තා පිිටදෙනිය

BSc Agriculture (Hons), NIE Trained (Biosystems Technology), PGDE (OUSL)

Posted in නව පංති | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති කරනු ලබන මී ගවයින්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති කරනු ලබන මී ගවයින්

1. මූරා (Murrah)

2. සූර්ති (Surti)

3. නිලි රවි

4.දේශීය වර්ග

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

ඉන්දීය සම්භවය සහිත ගවයින්

ඉන්දීය සම්භවය සහිත ගවයින්

Red Sindhi රතු සින්දි

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

යුරෝපීය සම්භවය සහිත ගවයින්

යුරෝපීය සම්භවය සහිත ගවයින්

1. ප්‍රීෂියන් (Friesian)

1. අයර්ෂයර් (Ayrshire)

3. ජර්සි (Jersey)

https://en.wikipedia.org/

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

නව පංති

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

නව පංති ආරම්භය

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ගෝචර රනිල වර්ග

ගෝචර රනිල වර්ග

පියුරේරියා පැසියොලොයිඩ්ස් Pureria phaseoloids

සෙන්ට්‍රොසීමා පියුබසෙන්ස්   Centrosema pubescens

ඇලිසිකාපස් වැජිනාලිස් Alysicarpus vaginalis

ස්ටයිලොසැන්තස් ග්‍රැසිලිස් Stylosanthes gracilis

 

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

පෝෂ රනිල වර්ග

පෝෂ රනිල වර්ග

ලුයුසීනා විශේෂ (ඉපිල් ඉපිල්) Leucaena spp

ග්ලිරිසීඩියා

Gliricidia sepium

එරිත්‍රිනා විශේෂ Erythrina spp

ඇකේෂියා Acacia spp

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ගෝචර තෘණ වර්ග

ගෝචර තෘණ වර්ග

බ්‍රැකේරියා බ්‍රිසැන්තා Brachiaria brizantha

බ්‍රැකේරියා රුසිසිඑන්සිස්  Brachiaria ruziziensis

බ්‍රැකේරියා මියුටිකා  Brachiaria mutica

පැන්ගෝලා Digiteria decumbens

 

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව දක්නට ලැබෙන පෝෂ තෘණ වර්ග

ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව දක්නට ලැබෙන පෝෂ තෘණ වර්ග

ගිණි තෘණ        (Guniea Grass)

ගිණි තෘණ        (Guniea Grass) Panicum maximum

ගිණි A හා B ලෙස ප්‍රභේද 2 කි. ග්‍රීන් පැනික් හා හැමිල් යන ප්‍රභේද ද ලංකාවට හඳුන්වා දී ඇත.

ගිණි A හා B ලෙස ප්‍රභේද 2 කි. ග්‍රීන් පැනික් හා හැමිල් යන ප්‍රභේද ද ලංකාවට හඳුන්වා දී ඇත.

නේපියර් (Napier) Pennisetum purpureum

Pennisetum purpureum, also known as Napier grasselephant grass or Uganda grass

පූසා ජයන්ට් නේපියර් Pennisetum tryhoideum

Setaria sphacelata

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

How plunger pump works – Animation

Video | Posted on by | Leave a comment