විද්‍යුත් රසායනය – 11 ශ්‍රේණිය – සම්පූර්ණ පාඩම

විද්‍යුත් රසායනය 11 ශ්‍රේණිය හේනේගම මධ්‍ය විද්‍යාලය – ජාතික පාසල

විද්‍යුත් කෝෂ, විද්‍යුත් විච්ජේදය, ලෝහ මලින වීම, ඩවුන්ස් කෝෂය, කාර්මිකව Na ලෝහය නිපදවීම

Educational Help Grade 11 Science Mrs Champa Wijenayaka BSc (Hons), PGDE SLTS Grade l

The Downs cell uses a carbon anode and an iron cathode. The electrolyte is magnesium chloride that has been heated to the liquid state. Although solid magnesium chloride is a poor conductor of electricity, when molten the magnesium and chloride ions are mobilized, which become charge carriers and allow conduction of electric current. Some calcium chloride and/or chlorides of barium and strontium, and, in some processes, magnesium fluoride[3] are added to the electrolyte to reduce the temperature required to keep the electrolyte liquid. Sodium chloride melts at 801 °C (1074 Kelvin), but a salt mixture can be kept liquid at a temperature as low as 600 °C at the mixture containing, by weight: 33.2% MgCl2 and 66.8% CaCl2. If pure magnesium chloride is used, a metallic magnesium emulsion is formed in the molten MgCl which is impossible to separate. Therefore, one option is to have a MgCl2 (42%) and CaCl2 (58%) mixture. The anode reaction is: 2Cl− → Cl2 (g) + 2e− The cathode reaction is: Mg2+ + 2e− → Mg (l) for an overall reaction of Mg2+ + 2Cl− → Mg (l) + Cl2 (g) The calcium does not enter into the reaction because its reduction potential of -2.87 volts is lower than that of magnesium, which is -2.71 volts. Hence the magnesium ions are reduced to metallic form in preference to those of calcium.[4] If the electrolyte contained only calcium ion and no magnesium, it would be calcium metal produced as the cathode product (which indeed is how metallic calcium is produced). Both the products of the electrolysis, magnesium metal and chlorine gas, are less dense than the electrolyte and therefore float to the surface. Perforated iron baffles are arranged in the cell (see the adjacent diagram) to direct the products into separate chambers without their ever coming into contact with each other.[5] Although theory predicts that a potential of a little over 4 volts should be sufficient to cause the reaction to go forward, in practice potentials of up to 8 volts are used. This is done in order to achieve useful current densities in the electrolyte despite its inherent electrical resistance. The overvoltage and consequent resistive heating contributes to the heat required to keep the electrolyte in a liquid state. The Downs’ process also produces chlorine as a byproduct, although chlorine produced this way accounts for only a small fraction of chlorine produced industrially by other methods.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

කිකිළි බිත්තරයක් ඇති වන ආකාරය

Posted in Uncategorized | Leave a comment

කුකුළු පැටවාගේ කලල වර්ධනය

Posted in Uncategorized | Leave a comment

නිවැරදි මඟට පිවිසෙන්න……..ජීවිතය ජය ගන්න.

ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය BST

https://t.me/BiosystemsTechnology

Individual & Group Classes

තනි සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති

උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව යටතේ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (BST) තෝරා ගත් ඔබගේ බලාපොරොත්තුව උසස් පෙළ විභාගයේ දී ඉහළම ප්‍රතිඵලයක් ලබා විශ්ව විද්‍යාල වරම් ලබා ගැනීම නොවේ ද?

ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය පාසල්වල ඉගැන්වීමට පටන් ගත් දින සිටම එම විෂය ඉගැන්වීම පිළිබඳ විශේෂ පුහුණුවක් ලබා විෂය ඉගැන්වීමෙහි යෙදුණු මා කැළණිය, ජයවර්ධනපුර, වයඹ ආදී විශ්ව විද්‍යාල සහ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය (NIE) මඟින් පවත්වන ලද සියළුම පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සහභාගී වී ඇත. උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂකවරියක, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂකවරියක ලෙස මා කටයුතු කරන  නිසා මෙම විෂයේ අන්තර්ගතය සහ එහි සීමා සහ ඒ තුළ සිදු වූ වෙනස්කම් පිළිබඳ ඉතා නිරවුල් අවබෝධයක් සහිතව ඉගැන්වීමේ කටයුතුවල යෙදීමට හැකි වී තිබේ. ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය සඳහා අවශ්‍ය සියළු කොටස්ද ඉතා සරළව අවබෝධ කර දී ඔබව විභාගය සඳහා හොඳින් සූදානම් කරවනු ලැබේ. දැන්ම අමතා ඔබේ කාලය වෙන් කරවා ගන්න.

 (pitadeniya.ajantha@gmail.com)

රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම විශේෂවේදී උපාධිය පංති සාමාර්ථයක් සහිතව මා ලබා ඇති අතර පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන පාඨමාලාවද සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර තිබේ. මෙතෙක් මා වෙතින් තනි පුද්ගල අධ්‍යාපනය ලැබූ ශිෂ්‍යාවන් සියළු දෙනාම විශ්ව විද්‍යාල වරම් ලබා ගැනීමට සමත් වී ඇත.

ප්‍රමාද නොවන්න. අදම අමතන්න. ඉහළම උසස් පෙළ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමේ නිවැරදි මාවතට පිවිසෙන්න.

071 7169071

077 3224750

https://t.me/BiosystemsTechnology

 

 

Posted in නව පංති, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති කරනු ලබන මී ගවයින්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති කරනු ලබන මී ගවයින්

1. මූරා (Murrah)

2. සූර්ති (Surti)

3. නිලි රවි

4.දේශීය වර්ග

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

ඉන්දීය සම්භවය සහිත ගවයින්

ඉන්දීය සම්භවය සහිත ගවයින්

Red Sindhi රතු සින්දි

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

යුරෝපීය සම්භවය සහිත ගවයින්

යුරෝපීය සම්භවය සහිත ගවයින්

1. ප්‍රීෂියන් (Friesian)

1. අයර්ෂයර් (Ayrshire)

3. ජර්සි (Jersey)

https://en.wikipedia.org/

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

නව පංති

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

නව පංති ආරම්භය

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ගෝචර රනිල වර්ග

ගෝචර රනිල වර්ග

පියුරේරියා පැසියොලොයිඩ්ස් Pureria phaseoloids

සෙන්ට්‍රොසීමා පියුබසෙන්ස්   Centrosema pubescens

ඇලිසිකාපස් වැජිනාලිස් Alysicarpus vaginalis

ස්ටයිලොසැන්තස් ග්‍රැසිලිස් Stylosanthes gracilis

 

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment