ජයග්‍රාහී 2017 වර්ෂය

2017 වර්ෂයේ දී පවත්වන ලද අ.පො.ස උ/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව අපගේ පුණරීක්ෂණ පන්තියේ ඉගෙනුම ලැබූ ශිෂ්‍යාවන් 4 දෙනෙකු විශ්ව විද්‍යාලට ඇතුළු වීමට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට සමත් විය. එම ශිෂ්‍යාවන් හට මාගේ උණුසුම් සුබපැතුම් පිරිනමමි.

1. ඩබ් පී චමුදි හංසිමා (දිස්ත්‍රික් කුසලතාවය – 15, විභාග අංකය 5390761)

2. ශ්‍රීමාලි රණසිංහ (දිස්ත්‍රික් කුසලතාවය – 25, විභාග අංකය 5496411)

3. ඩී පී උපේක්ෂා සංදීපනී (දිස්ත්‍රික් කුසලතාවය – 45, විභාග අංකය 5580129)

4. ඩී එල් යුරේනි වාසනා (දිස්ත්‍රික් කුසලතාවය – 54, විභාග අංකය 5410363)

මාගේ පුණරීක්ෂණ පන්තියේ සිසු සිසුවියන් 20 දෙනෙකු ඉගෙනුම ලැබූ අතර එයින් 19 දෙනෙකුම ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය සමත් විය. ඔවුන් සියළු දෙනාටමද මා සුබපතමි.

පුණරීක්ෂණ පන්තියේ දී පසුගිය ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සහ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර ගණනාවකට පිළිතුරු සාකච්ඡා කරන අතර එමගින් ප්‍රශ්න පත්‍රයකට පිළිතුරු සපයන නිවැරදි ක්‍රමය සහ කාළකළමනාකරණය පිළිබද මනා අවබෝධයක් සිසු සිසුවියන් වෙත ලබා දෙමි.

2018 වර්ෂය සඳහා පුණරීක්ෂණ පන්ති සහ 2020 වර්ෂය සඳහා සිද්ධාන්ත පන්ති සඳහා දැන් සිසුන් බදවා ගැනේ.

071 7169071

අජන්තා පිිටදෙනිය

BSc Agriculture (Hons), NIE Trained (Biosystems Technology), PGDE (OUSL)

Advertisements
Posted in නව පංති | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

How plunger pump works – Animation

Video | Posted on by | Leave a comment

How does a Centrifugal pump work ?

Video | Posted on by | Tagged | Leave a comment

Paper Chromatography

Video | Posted on by | Tagged , , , | Leave a comment

Chlorophyll Chromatography

Video | Posted on by | Tagged , , | Leave a comment

Machine Transplantation of Paddy

Video | Posted on by | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Easier Three Point Hitch Hookup – 4 Wheel Tractor

Video | Posted on by | Tagged , , , , | Leave a comment

Hooking up a Three Point Implement – 4 Wheel Tractor

Video | Posted on by | Tagged , , , , | Leave a comment

Compost Making Pit Method කොම්පෝස්ට් සෑදීම වල ක්‍රමය

Compost Making Pit Method

කොම්පෝස්ට් සෑදීම වල ක්‍රමය

Image | Posted on by | Tagged , , , , , | Leave a comment

Sunhemp, සන්හෙම්ප්

Crotalar juncea L.

Image | Posted on by | Tagged , , | Leave a comment